Dienstvoorwaarden Partner

Version N 1.2, May 2021

Inleiding​

Convious exploiteert een SaaS-oplossing (software as a service) die eenvoudig  in de website van de Partner kan worden ingebouwd met behulp van JavaScript (hierna te noemen: de “Software”). De Partner heeft zijn eigen dashboard met inloggegevens waar alle gegevens zichtbaar zijn en waar de Partner zelf de aanbieding kan wijzigen. Met de Software kunnen de organisatoren van o.a. sport- en andere evenementen en eigenaren van wellness-centra, attractieparken en dierentuinen meer bezoekers trekken door toegangskaarten (hierna te noemen: de “goederen”) dynamisch en flexibel aan eindgebruikers aan te bieden op de website van de Partner. Daarnaast kan Convious via de Software, op verzoek van de Partner, faciliteren in de afgifte van goederen aan eindgebruikers en de financiële afhandeling van de aankoop van de goederen door de eindgebruiker.​

Met de Software kunnen eindgebruikers en de Partner een transactie tussen hen tot stand brengen waardoor de Partner de goederen direct kan aanbieden en consumenten, als ze een evenement willen bijwonen of attractie willen bezoeken, kunnen aangeven hoeveel goederen ze willen en wat ze bereid zijn te betalen. Samen met het Bestelformulier en de Verwerkingsovereenkomst van Convious vormen deze Dienstvoorwaarden van Convious de gehele Overeenkomst met Convious. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Bestelformulier en deze Dienstvoorwaarden prevaleert het Bestelformulier.

1. Gebruiksrecht op de Software

1.1. Convious verleent hierbij aan Partner het niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en niet-verpandbare recht om de Software te gebruiken, uitsluitend voor eigen gebruik op de overeengekomen website van de Partner, voor de duur van deze overeenkomst. Het gebruiksrecht is beperkt tot de objectcode van de Software en heeft geen betrekking op de broncode. De broncode wordt niet aan de Partner beschikbaar gesteld, ook niet tegen betaling.

1.2. Voor de duur van de overeenkomst voert Convious onderhoudswerkzaamheden aan de Software uit en implementeert het automatisch wijzigingen en verbeteringen in de Software. De Partner dient eventuele problemen met de Software onmiddellijk aan Convious te melden en Convious te voorzien van alle informatie die nodig is om eventuele fouten te herstellen.

1.3. Convious is gerechtigd de Software tijdelijk offline te halen of het gebruik van de Software te beperken, zonder voorafgaande kennisgeving, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhoud of wijziging van de Software. In dergelijke gevallen heeft de Partner geen recht op schadeloosstelling of een vergoeding.

1.4. Onderhoud of wijziging van de Software kan gepaard gaan met wijzigingen van bestaande functies.

2. Verantwoordelijkheden van Convious

2.1. Convious zorgt ervoor dat de goederen van de Partner, na de ingangsdatum van deze overeenkomst, zo spoedig mogelijk via de Software te koop worden aangeboden op de website van de Partner.

3. Verantwoordelijkheden van de Partner

3.1. De Partner dient op tijd alle medewerking te verlenen die nodig is voor de juiste afhandeling van de verkoop van goederen aan eindgebruikers via de Software. Hiermee wordt onder andere maar niet uitsluitend bedoeld:

  1. dat de website van de Partner up-to-date en beschikbaar moet worden gehouden;

  2. dat alle informatie die verband houdt met de (verkoop van) goederen op tijd moet worden verstrekt, waaronder informatie over logo’s, de juiste prijzen, aanpassingen, functionele streepjescodes, voorwaarden van E-goederen en veelgestelde vragen;

  3. dat eindgebruikers duidelijk moeten worden geïnformeerd over het feit dat ze een overeenkomst met de Partner aangaan met betrekking tot de goederen en dat de eindgebruiker akkoord gaat met de op dat moment van toepassing zijnde dienstvoorwaarden van Convious.

  4. dat er met toestemming van de eindgebruiker e-mailadressen worden verwerkt voor de afhandeling van de goederen door Convious en verder dat alle relevante privacy wetten en -regels strikt worden nageleefd. De Partner vrijwaart Convious van alle kosten en schade die voortvloeien uit een tekortkoming in de nakoming van privacy wetten en -regels.4. Methode voor de aankoop van goederen

4.1. Nadat de koopovereenkomst voor een Ticket via de Software tot stand is gebracht, verstrekt Convious deze Ticket via de Software aan de eindgebruiker en verstuurt het een e-mail die kan worden gebruikt om de Ticket te downloaden. De Partner zorgt ervoor dat Convious de barcodes op tijd ontvangt om deze E-goederen af te geven. Of de Partner voegt zelf de barcodes toe in het dashboard van de Partner en organiseert het beheer aldaar.

4.2. De kosten van de infrastructuur die nodig is voor de automatisering aan de kant van de Partner komt voor rekening van de Partner. De kosten van de toepassing voor de automatisering aan de kant van Convious komt voor rekening van Convious.

5. Terugbetalingsbeleid​

5.1. Als de Partner besluit het aankoopbedrag van een Ticket terug te betalen aan een eindgebruiker, betaalt Convious het voor die Ticket ontvangen bedrag terug aan de eindgebruiker indien en voor zover het van de eindgebruiker ontvangen bedrag nog steeds op de rekening van Convious staat. Wanneer het aankoopbedrag wordt terugbetaald, is de Partner nog steeds de commissie verschuldigd aan Convious.

5.2. Om Partners te garanderen dat bestellingen kunnen worden terugbetaald vanuit het dashboard, houdt Convious een bedrag van € 500,00 in op de eerste creditnota. Dit bedrag wordt gereserveerd op de specifieke bankrekening die de Partner heeft bij de betalingsdienstverlener en wordt gebruikt voor terugbetalingen, zelfs als de bestelling al door Convious is uitbetaald aan de Partner.

6. Exclusiviteit en opstartkosten

6.1. De Partner respecteert exclusiviteit voor de duur van deze overeenkomst. Exclusiviteit betekent in deze overeenkomst dat er geen verkoop van goederen plaats zal vinden middels eigen systemen en/of externe partij(en) en dit alleen via de door Convious geleverde software zal plaatsvinden.

6.2. Deze exclusiviteit geldt voor zowel platforms als SaaS-oplossingen waarop goederen worden verkocht door je eigen prijs te bepalen.​

6.3. de Kassa van Convious is de enige Kassa die wordt gebruikt voor directe ticket- en voucherdistributie op het domein en subdomein van de partner.

7. Vergoedingen en kosten

7.1. De Partner kan het aantal verkochte goederen te allen tijde zien in het dashboard. Maandelijks, in de eerste week van de volgende maand, betaalt Convious de ontvangen bedragen, na aftrek van PSP-kosten en aftrek van de commissie waar het recht op heeft. Convious stuurt de Partner daarvoor maandelijks een factuur van het bedrag per e-mail, waarna de betreffende betaling plaatsvindt via overboeking naar het rekeningnummer dat de Partner daarvoor heeft aangegeven.

7.2. PSP-kosten (payment service Partner) worden door Convious doorberekend aan de Partner.

7.3. Voor de duur van de overeenkomst is het de Partner verboden om de Software offline te halen zonder overleg met en toestemming van Convious. Convious brengt EUR 200.00 (excl. btw) in rekening voor elke dag dat de Software zonder toestemming van Convious offline is.

8. Google Analytics

8.1. De Partner is verplicht Convious toegang te verlenen tot diens Google Analytics-account. Het e-mailadres waarmee Convious toegang moet krijgen is analytics@convio.us.

9. Ondersteuning

9.1. De Partner dient Convious voldoende ondersteuning te bieden. De Partner dient Convious onmiddellijk via e-mail op de hoogte te stellen van alle mogelijke wijzigingen of andere relevante berichten (via e-mailadres: support@convious.com). De Partner dient ervoor te zorgen dat er een telefoonnummer wordt geactiveerd voor vragen en mededelingen van Convious en dat dit nummer elke week van het jaar bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur (Centraal-Europese tijd).

10. Voortijdige beëindiging

10.1. De overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand voor het einde van de originele of verlengde termijn. De toepasselijkheid van artikel 7:408 (1) BW is uitdrukkelijk uitgesloten. Als de overeenkomst niet schriftelijk wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd voor een periode van 12 (twaalf) maanden.

10.2. In de volgende gevallen kunnen partijen deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen via aangetekende brief:

  1. Als de wederpartij in gebreke blijft met de nakoming van zijn verplichtingen volgens deze overeenkomst en nalaat dit gebrek te herstellen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling waarin een redelijke termijn wordt gesteld.

  2. Als de wederpartij failliet wordt verklaard, uitstel van betaling aanvraagt of wordt ontbonden of opgeheven.

10.3. Als een van bovengenoemde gevallen zich voordoet, worden alle vorderingen die Convious op de Partner heeft onmiddellijk en volledig opeisbaar. Daarnaast is de Partner niet langer gerechtigd de Software te gebruiken.​

10.4. Rechten en plichten uit de overeenkomst die van nature bedoeld zijn om te blijven gelden, blijven na beëindiging van de overeenkomst onverminderd van kracht.​

10.5. Als de Partner op grond van de overeenkomst al prestaties ontvangen heeft op het moment van beëindiging, worden deze prestaties en de bijbehorende betaling niet geannuleerd tenzij de Partner in gebreke is met betrekking tot die prestaties. Bedragen die de Partner voorafgaand aan de ontbinding factureert in verband met werkzaamheden of leveringen die de Partner al heeft voldaan ter uitvoering van de overeenkomst blijven volledig verschuldigd, onder voorbehoud van de bepaling van de vorige volzin, en worden onmiddellijk opeisbaar op het moment van beëindiging. Het voorgaande geldt mutatis mutandis voor prestaties en leveringen die nog niet zijn gefactureerd.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Convious aanvaardt alleen inspanningsverplichtingen en nooit enige verplichting tot een specifiek resultaat. Convious geeft geen garantie dat de Software foutloos en ononderbroken functioneert.

11.2. Onverminderd de overige vrijstellingen die in deze overeenkomst zijn beschreven, is alle aansprakelijkheid van Convious tegenover de Partner wegens verwijtbare tekortkomingen of andere oorzaken, beperkt tot het bedrag dat Convious bij de Partner in rekening heeft gebracht in de laatste zes (6) kalendermaanden voorafgaand aan de gebeurtenis die de aansprakelijkheid heeft veroorzaakt.

11.3. Convious is nooit aansprakelijk voor gederfde winst, gevolgschade of indirecte schade.

11.4. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid vervalt elke schadeclaim tegen Convious na verloop van vierentwintig (24) kalendermaanden nadat de Partner de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken en in ieder geval na verloop van twaalf (12) maanden nadat de Ticket is afgegeven.

11.5. Onverminderd het voorgaande is Convious niet aansprakelijk voor enige schade:

  1. die is veroorzaakt door derden die betrokken zijn bij de uitvoering van een overeenkomst, tenzij Convious die derde heeft ingeschakeld voor de overeenkomst en de Partner bewijst dat Convious onzorgvuldig is geweest bij de keuze voor die derde;

  2. die het gevolg is van onjuiste of onvolledige informatie die de Partner aan Convious heeft verstrekt;

  3. die het gevolg is van vervorming of verlies van informatie tijdens de overdracht van die informatie;

  4. die ontstaat doordat onbevoegde derden toegang krijgen tot informatie over de overeenkomst of de Partner.

11.6. De Partner vrijwaart Convious tegen claims van derden wegens schade die is ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de Partner, waarvoor Convious krachtens de bepalingen van dit artikel niet aansprakelijk is.

11.7. Onverminderd het voorgaande kan Convious zich tegenover de Partner beroepen op alle voorwaarden voor beperking, uitsluiting of bepaling van aansprakelijkheid waarop derden zich tegenover Convious kunnen beroepen. Als en voor zover Convious derden heeft ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst kan de Partner tegenover Convious nooit meer rechten uitoefenen dan Convious kan uitoefenen tegenover de betreffende derde.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Niets in deze overeenkomst kan worden beschouwd als een overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten aan de Partner. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Software berusten exclusief bij Convious en/of diens licentiegevers.

13. Overmacht

13.1. Tenzij anders bepaald in deze overeenkomst, en met uitzondering van betalingsverplichtingen (die reeds verschuldigd en opeisbaar zijn), zijn de partijen niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen uit deze overeenkomst als de tekortkoming of een vertraging in de uitvoering van deze overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht valt onder andere elke gebeurtenis of omstandigheid die redelijkerwijs niet aan een partij te wijten is en waardoor de juiste nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomsten door die partij tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt, behalve betalingsverplichtingen (die reeds verschuldigd en opeisbaar zijn). Overmacht geldt onder andere in de volgende omstandigheden: door de overheid gestelde of te stellen regels waardoor de nakoming wordt verhinderd, import- en/of exportverboden, elke tekortkoming in de (tijdige) nakoming door leveranciers en/of transporteurs, stakingen, oorlog, ziekte, epidemieën, natuur- of kernrampen, explosies, terroristische aanslagen en/of de dreiging van terrorisme.

14. Geheimhouding​

14.1. Elk van de partijen verplicht zich om de vertrouwelijke informatie met betrekking tot deze overeenkomst, eventuele individuele overeenkomsten die uit deze overeenkomst voortvloeien of andere documenten of informatie over de werkzaamheden en zaken van de wederpartij die op grond van deze overeenkomst worden verstrekt, nooit te onthullen aan derden en deze niet te gebruiken voor andere doeleinden dan deze overeenkomst of de uitvoering hiervan, tenzij (i) ze hiertoe verplicht is krachtens de wet of de instructies van een bevoegde autoriteit of (ii) dit wordt gedaan tegenover een professionele adviseur onder dezelfde geheimhoudingsverplichtingen en slechts voor zover dit wordt gedaan voor legitieme doeleinden of (iii) de betreffende informatie al openbaar of gepubliceerd is op de ingangsdatum van deze overeenkomst of op enig moment daarna, zonder enige onrechtmatige daad door wie dan ook of zonder dat de persoon in kwestie had kunnen weten dat de onthulling van die informatie onwettig was.

15. Algemene bepalingen

15.1. Het is partijen niet toegestaan om de rechten en plichten die uit deze overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of aan een ander bedrijf of deze te bezwaren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de wederpartij. Naast de verbintenisrechtelijke gevolgen heeft een beperking van de overdraagbaarheid van vorderingsrechten ook vermogensrechtelijke gevolgen zoals voorzien in artikel 3:83 (2) BW.

15.2. Als een of meer bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-uitvoerbaar blijken te zijn, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen. De partijen zullen in dat geval in onderling overleg de ongeldige of onuitvoerbare bepaling vervangen door een nieuwe bepaling waarbij de bedoeling van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

16. Geschillen en toepasselijk recht

16.1. Op deze overeenkomst en alle (rechts)handelingen die hieruit voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam.